Besiktning
Besikning
Besiktning
Besiktning

Besiktning - Syneförrättning

Besiktning görs i syfte att skydda de inblandade parternas intressen vad det gäller egendom och ansvar samt säkerställer statusen före och efter markarbete på intilliggande byggnader. På så sätt skapas trygghet och en god relation till omgivningen. Besiktningen skall utföras inför vibrationsalstrande markarbeten så som sprängning, pålning, schaktning, packning, spontning osv.


PEKO Geofysik utför syneförrättningar (juridiskt namn för besiktning) av byggnader och anläggningar i samband med vibrationsalstrande markarbete i Storstockholm. Vi följer Svensk Standard SS 460 48 60 vid våra syneförrättningar.


Vid besiktning dokumenteras sprickor och andra defekter som finns på och i byggnaden tex sprickor i tak, väggar och fasad men även putsnedfall, tecken på sättningar och vattenskador noteras. Även skorstenar och eldstäder skall besiktigas och täthetskontrolleras. Besiktning utförs före, efter och i vissa fall under pågående markarbete, en så kallad mellanbesiktning.


Vad kostar en besiktning?

Kostnaden för besiktning varierar beroende på uppdrag. Några av de faktorer som påverkar priset är, vad är det som skall besiktas, är det hus eller lägenheter, hur stort är det 100m2 / 100lgh osv. Kontakta oss så får du ett kostnadsförslag.