Geofysik


GEOFYSIK


Vi utför både fältarbete och tolkning i flera geofysiska disipliner. 

 

Genom att utföra geofysiska mätningar i ett tidigt stadium i en undersökning är det möjligt att utifrån resultaten optimera nästa steg.


Kontakta oss så diskuterar vi fram undersökningsmetoden. 


MAGNETISM

magnetism

Geoelektrik

resistivitet

VLF

VLF

MARKRADAR

markradar


Magnetiska mätningar


magnetisk mätning


Mineralprospektering med GEM Overhauser Walking

Magnetometer GSM-19W

magnetisk mätning


Identifiering av förorening mark med hjälp av GEM Overhauser Walking Gradiometer GSM-19GWIdentifiering av metallföremål i marken med GEM Overhauser Walking Gradiometer GSM-19GW

Vi utför uppdrag med inriktning mot miljön för identifiering av olika markföroreningar samt för prospekteringsföretag för att identifierar olika bergarters utbredning och eventuell mineralisering, sprickzoner och varierande jord djup. 

RESISTIVITET, SP och IP


resistivitet


IDENTIFIERING AV ISÄLVSMATREAL


resistivitet


SPÅRNING AV BL.A. NEDGRÄVDA RÖR


resistivitet


VAR ÄR BERGET? PLANERING FÖR UTVIDGNING AV BERGTÄKT.


Var är berget?

 

Gör först en geofysisk mätning för att identifiera bergets överyta och mäktigheten på jordlager samt eventuella svaghetszoner i berget. Fokusera därefter JB sonderingarna till områden där geofysiken inte ger ett entydigt svar eller där geotekniken så kräver. Då får man en kostnadseffektiv och säker undersökning. Det ger att kunden tar en lägre ekonomisk risk.


Finns det föroreningar i marken? Och var är den?

 

Vid spårning av föroreningar i mark med geofysik finns det goda möjligheter att se dess utbredning i horisontellt och vertikalt led. Utifrån den informationen vet man var och hur djupt ner man skall ta sina vattenprover.

VLF


VLF använder mycket lågfrekventa (VLF) kommunikationssignaler (15–30 kHZ). De genereras från militära sändare runt om i världen och används för att kommunisera med ubåtar under vattnet. VLF är en snabb metod som används för att lokalisera vattenbärande lager och andra konduktivitetskontraster i marken som kan visa på mineralisering, föroreningar och stora variationer i litologin.


VLF
WADI
VLF


Mätningar i södra Sverige på jakt efter diabasgångar.


MARKRADAR


markradar
markradar
markradar


Två överasfalterade bortglömda oljecisterner återfunna.


Område med många mätlinjerRadarmätning från båt som visar berggrunden 

Markradar har både sina fördelar och nackdelar. Det går fort och mäta men kan vara lite trickigt att tolka. Den största nackdelen är dess känslighet mot lera i marken.  Men rätt använd är den mycket kostnadseffektiv.