Områdespåverkan


OMRÅDESPÅVERKANRiskanalys med avseende på vibrationer

riskanalys


RISKANALYS


Riskanalys bör utföras för att undvika skada på personer, utrustning och miljö vid anläggningsarbeten. En riskanalys är ett juridiskt krav, men även ett konkret verktyg som entreprenören med fördel kan använda i sitt arbete.


Riskanalys är en inventering av närområdet med avseende på vibrationskänslighet samt en framtagning av vibrationsriktvärden för den enskilda byggnaden. Man tar tex hänsyn till markförhållanden, känslig utrustning, konstruktion och material samt verksamhet inom riskområdet.


Med en bra riskanalys så reduceras risken för skador på utrustning, personer och miljö och därmed även risken för dyra skadestånd och tvister.


Besiktning före och efter 

bergsprängning


BESIKTNING


Besiktning görs i syfte att skydda de inblandade parternas intressen vad det gäller egendom och ansvar samt säkerställer statusen före och efter markarbete på intilliggande byggnader. På så sätt skapas trygghet och en god relation till omgivningen. Besiktningen skall utföras inför vibrationsalstrande markarbeten så som sprängning, pålning, schaktning, packning, spontning osv.


PEKO Geofysik utför syneförrättningar (juridiskt namn för besiktning) av byggnader och anläggningar i samband med vibrationsalstrande markarbete i Storstockholm. Vi följer Svensk Standard SS 460 48 60 vid våra syneförrättningar.


Vid besiktning dokumenteras sprickor och andra defekter som finns på och i byggnaden tex sprickor i tak, väggar och fasad men även putsnedfall, tecken på sättningar och vattenskador noteras. Även skorstenar och eldstäder skall besiktigas och täthetskontrolleras.


Besiktning utförs före, efter och i vissa fall under pågående markarbete, en så kallad mellanbesiktning.


Vibrationsmätning

vibrationsmätning


VIBRATIONSMÄTNING


Vibrationsmätningar utförs i syfte för att kontrollera och övervaka de vibrationsnivåer som uppkommer i byggnaden i samband med vibrationsalstrande verksamhet. De riktvärden som används kommer från riskanalysen.


Vi använder instrumenten från Sigicom med uppkoppling mot internet och GSM. Våra kunder har möjlighet att ta del av mätvärden i realtid där rapporteringen kan ske vi e-post, Internet eller SMS.


Vi har tidigare arbetat både på Sigicom och ABEM Instrument (båda är tillverkare av vibrationsinstrument). Det har gett oss goda kunskaper i instrument och mjukvara. Våra kunskaper i geofysik ger att vi har bra koll på vibrationer i marken.


PEKO Geofysik AB använder Svensk Standard för mätningarna och kalibrerar instrumenten enligt rekommendationer.