Riskanalys
Riskanalys
Riskanalys
Riskanalys

Riskanalys

En riskanalys för sprängningsinducerade vibrationer ska utföras vid alla sprängningsarbeten. Omfattningen av en sådan riskanalys måste ställas i relation till projektets storlek och möjliga effekter. Den som utför riskanalysen skall i samråd med beställaren avgöra vilka insatser som behövs för en fullgod rapport. Detta gäller även vid pålning, schaktning, packning, spontning. Alla parter har ett strikt ansvar för närliggande bebyggelse och verksamheter.


En riskanalys är en inventering av närområdet med avseende på vibrationskänslighet samt en framtagning av vibrationsriktvärden för den enskilda byggnaden. Man tar tex hänsyn till markförhållanden, känslig utrustning, konstruktion och material samt verksamhet inom riskområdet.


Med en bra riskanalys så reduceras risken för skador på utrustning, personer och miljö och därmed även risken för dyra skadestånd och tvister.


Kostnaden för en riskanalys varierar beroende på omfattningen. Är det ett glest sommarstugeområde eller ett tätt bebyggt område som skall bedömas?


Spricka i fasaden

Skedde det här före, i samband med eller efter sprängning?